IŠLIKIMO STRATEGIJA 1

Posted by Vytis Vytis
Options
                     TAUTOS IŠLIKIMO IR TOBULĖJIMO STRATEGIJA  1
       Satkevičius Edvardas Kaunas 1988 m. satkevichius@yahoo.com;

        Kiekvieno žmogaus prigimtinė pareiga ir pagrindinis tikslas — išsaugoti savo giminės ir savo tautos kiekinį, genetinį, kalbinį, kultūrinį ir ypač kovingą pasaulėjautinį (sąmoningai ieškantį geresnių sprendimų ir nelaukiantį dievo malonės) paveldą, siekiant išvengti sunaikinimo ar susinaikinimo.
Tai galima pasiekti vieningai kovojant už išlikimą kovojančios ir kuriančios savivaldos pagrindu,kurios viena iš svarbiausių dalių yra geresnių sprendimų radimas ir įdiegimas anksčiau už kitus, kad pirmauti ar bent lygiuotis į pirmaujančiuosius.
        Kiekviena tauta išlieka ir auga savo prigimties, darnos bei sąveikos su kitomis tautomis pagrindu (yra nesunaikinama), aukštu lygiu vykdydama keturias pagrindines veikas:
        1) išlaiko savo prigimtinį genetinį, kiekinį, kalbinį ir kitokį paveldą (valdžia sparčiai visą tai naikina), ir jį tobulina pritaikydama jį prie naujų sąlygų išlaikydama darną su gamta. Tai pasiekiama vykdant aukšto lygio patriotinį auklėjimą;
        2) nuolat aukštu lygiu periminėja (mokosi, kopijuoja, nuperka) sau naudingą kitų tautų ir vals-tybių patirtį, kad per daug neatsiliktų (Lietuvos valdžia periminėja sau, o ne tautai naudingą patirtį.);
        3) pakankamai aukštu lygiu moko jaunąją kartą ir brandaus amžiaus žmones ieškoti naujų neįprastų geresnių sprendimų (labgebos sprendimų) bet kokioje politikos, gynybos, išlikimo, gamybos, valdymo, marketingo, dizaino, technikos, buitinės aplinkos, turizmo ir kitose srityse ir šiuos išmokytus žmones apjungia į galingas geresnių sprendimų paieškos sistemas (labgebos sistemas). Technikoje nauji geresni sprendimai vadinami išradimais. Vykdydama šiuolaikinį lietuvių tautos genocidą (tiesiogiai nešaudant), valdžia draudžia mokyti labgebos dalykus nuo 1990 metų visose biudžetinėse organizacijose, gerai žinodama, jog tai pokario Japonijos strategijos pagrindas. Žiniasklaidai griežtai draudžiama prabilti apie labgebos mokymo būtinumą. Net stambioms bibliotekoms ribojamas labgebos knygų įsigijimas;
4) pakankamai sparčiai ir aukštu lygiu finansuoja, organizuoja ir koordinuoja naujų geresnių neįprastų sprendimų (labgebos sprendimų) paiešką valstybės valdymo, tautos išlikimo ir kitose srityse, kad daugelyje sričių pirmautų ar lygiuotųsi į pirmau-jančius (Tai turi būti pagrindinė Lietuvos strategija, bet valdžia, vykdydama šiuolaikinį genocidą, to nedaro ir net tyliai draudžia tai daryti. Valdžia žino, jog Japonija tai daro ir tai yra įslaptinusi kaip svarbiausią strateginį dalyką). Lietuvos valdžia yra sudievinusi ekonomiką, nors gerai žino, jog gera ekonomika gali užtikrinti duoną tik dabarčiai, o labgeba — ateičiai. Labgeba užtikrina išlikimą, o ekonomika to neužtikrina.

Išlieka tik tie, kurie sugeba anksti numatyti galimus įvykius ir bet kurias konkurentų bei priešų kūnines ir dvasines užmačias, taipogi suspėja rasti geresnius neįprastus sprendimus joms atremti ir juos įgyvendinti anksčiau, negu priešai pradeda jas vykdyti. Remiantis tik kitų patirties perėmimu, t.y. kopijavimu kaip tai daro socdemai, liberalai ir konservatoriai, to negalima pasiekti. Išlikti pavyks tik pakankamai sparčiai patiems ieškant geresnių sprendimų ir diegiant geresnius už konkurentų ar priešų įdiegiamus ir negriauna darnos.
Mums nepriimtini JAV ir kitų Vakarų valstybių peršami bendraeuropiniai finansų, paklusnumo, laisvės ir žogaus teisių be pareigos, kopijavimo per Internetą, apiplėšimo su labdara derinimo ir malonės laukimo sudievinimai. Ypač nepriimtina perestrojščikų peršama paklusnaus tautos naikinimo iki galutinio sunaikinimo nusikalstama genocidinė pasaulėžiūra. Į šią pasaulėžiūrą įeina laisvo persikraustymo, laisvos prekybos, atsisakymo nuo tautybės, tėvo vardo ir pavardės susinaikinimo ir laisvių bei žmogaus teisių sudievinimas. Vakarų pasaulėžiūra remiasi žydų nusikalstamų grupuočių sukurta biblija ir krikščionybe, kurios žydų tautai sukuria išskirtines dievo išrinktos tautos sąlygas. Ši pasaulėžiūra veda prie atsilikimo, nukreipia nuo kovos už paveldo išlaikymą, sudaro sąlygas tautų genocido vykdymui ir padeda vykdyti šiuolaikinį tautų genocidą Lietuvoje bei kitose Vakarų šalyse. Ji veda prie Europos Sąjungos tautų susinaikinimo. Ji reikalauja atleisti genocido vykdytojams ir jų neteisti, nes juos nuteis ir nubaus nesamas, žydų sugalvotas baudžiantis dievas. Vakarų pasaulėžiūra nereikalauja atstatyti darną ir pusiausvyrą, o tuo pačiu įteisina nusikaltelių įvykdytus pakeitimus.
        Naujo geresnio ieškojimas ir diegimas plačiu mastu (labgebinė veikla) valdant valstybę, plėtojant pramonę ir visas kitas sritis, neardant darnos ir senojo paveldo yra mūsų prigimtinė, būtina ir gerbtina savybė. Visuotinas geresnių sprendimų radimas ir spartus įgyvendinimas yra mums įgimti ir yra svarbesni už dabar valdžios vykdomą Lietuvai primestą kopijavimą (internetinio kopijavimo ir inovacijų sudievinimą), kuris užtikrina amžiną vijimąsi su amžinu atsilikimu ir veda atsiliekančius prie sunaikinimo ar susinaikinimo.
        Dabar Lietuvos valdžios pasaulėžiūros ir veiklos (strategijos) pagrindas yra praturtėjimas kitų sąskaita, atsilikimą užtikrinantis kopijavimas, Lietuvoje užaugintų ir išmokytų darbingų žmonių už dyką atidavimas Vakarams (JAV ir Europos Sąjungai) ir laukimas iš Europos Sąjungos malonės (nebūdingi doram ir sveikam žmogui bei tautai). Tai nesudaro sąlygų rimtai konkurencinei kovai, tautai, jos paveldui ir valstybei išlikti. Remiantis ta nusikalstama strategija, prie Seimo, Vyriausybės ir Valstybės saugumo nekuriami geresnių strateginių sprendimų paieškų centrai, ir net tyliai drau-džiama ne tik universitetuose, bet ir visose biudžetinėse organizacijose dėstyti labgebos dalykus.
        Tautos, jos kalbinio, genetinio bei kultūrinio paveldo išsaugojimui, pirmiausia reikia surasti naujų, geresnių, neįprastų sprendimų (labgebinių sprendimų) tautos išlikimo bei savivaldos srityse.
        Nė viena užsienio valstybė Lietuvos senbuviams neperduos savo patirties, kaip išlaikyti paveldą, nesunaikinti lietuvių tautą, pirmauti ir aplenkti kitas valstybes. Nė viena valstybė neatiduos svarbiausio savo ginklo, t.y. naujų, neįprastų, geresnių sprendimų paieškos patirties (labgebos patirties), į kitos valstybės rankas. Ypač tai liečia neįprastų, geresnių, sprendimų paiešką ir įgyvendinimą pasaulėžiūros bei savivaldos srityse. Šiek tiek mažiau svarbiomis yra naujų gaminių gamybos ir gynybos sritys.
Japonija po II Pasaulinio karo pradėjo plačiai įgyvendinti labgbos strategiją ir ją įslaptino. Oficialiai japonai melavo, jog jų sparčią pažangą užtikrina paskolų ėmimas, licencijų pirkimas ir japonų kruopštumo bei darbštumo išnaudojimas. Japonai melavo jog sudievino ekonomiką ir valdymą, bet tylėjo apie labgebą. Lietuvos ekonomistai ir Seimo nariai pasisavino šį japonų melą ir dievindami ekonomiką naudoja jį pinigų išplovimui per paskolų paėmimą ir neveiksmingų licencijų pirkimą.
Lietuvių tautos ir Lietuvos mažumų paveldo išsaugojimo ir naujumo įgyvendinimo kryptimis, kaip svarbiausiomis strateginėmis kryptimis, lietuvių tauta, o tuo pačiu ir Lietuva turi eiti savarankiškai. Mes patys turime plėtoti savo veiklos pamatą — naująją ieškančią pasaulė-jautą, sugebėjimus rasti geresnius sprendimus ir tobulinti santvarką, kurie užtikrintų išlikimą.
        Tautinio ir valstybinio mąstymo bei veiklos pagrindu turi būti paveldo išsaugojimas ir plėtojimas labgebos pagrindu, sparčiai ieškant geresnių spren-dimų ir juos įgyvendinant visose gyvenimo srityse. Tie sprendimai turi padėti išsaugoti paveldą (įskaitant Seimo narius, nors jie kerta šaką ant kurios sėdi), aplinką, nepadėti ir neskatinti nusikalstamai praturtėti savo tautos sunaikinimo sąskaita.
        Išlikimo ir tobulėjimo tikslas kiekvienam valstybės senbuviui, ypač lietuviui, uždeda sekančias būtinas vykdyti pareigas:
— atlikti savo tautos ir savo valstybės gynybos pareigą (samdoma kariuomenė yra nusikalti-mas, nes neturi patriotinio jausmo išsaugoti lietuvių tautą ir Lietuvos tautines mažumas). Į šią pareigą įeina dalyvavimas valstybės valdyme, dalyvavimas mitinguose, demonstracijose ir piketuose, siekiant priversti Seimą, vyriausybę ir prezidentą vykdyti paveldo išsaugojimo veiklą;
— prisidėti prie tautos jaunos kartos užauginimo, užtikrinant šeimai 3 vaikų užauginimą;
— padėti gyventi neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (valdžia deportuoja į Vakarus darbingus žmones, kad jie negalėtų padėti gyventi neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms),
— kovoti už gyvenimą sau ir kitiems, ypač ieškant geresnių sprendimų

Lietuviams ir kitų tautybių Lietuvos gyventojams būtina suvokti, kad gyventi reikia išlikimui ir paveldo išsaugojimui, nemažinant ir nedidinant kiekvienos tautos paveldą kitų tautų są-skaita. Nereikia statyti save į išskirtinę padėtį, kaip siūlo biblija žydams ir krikščionims ar fašistai vokiečiams, kurių daugelis buvo Vokietijos pusžydžiai, nestatyti į pirmą vietą pinigus, nes visa tai nėra ir negali būti svarbiausias gyvenimo tikslas.
Noriu priminti tą paprastą tiesą, kad kokį tobulumą ar turtą bepasiektų žmogus, jeigu jis sunaikina bet kokį žmonių ar gamtos paveldą ir ne ligos ar kitų neįveikiamų aplinkybių verčiamas nepalieka pilnaverčių savo ir savo tautos palikuonių, yra išsigimėlis.
Aukščiau išdėstyta parodo, jog išlikimui ir tobulėjimui labiausiai būtinos šios dvi sąlygos:
a) vietinių senbuvių tiesioginis dalyvavimas valstybės valdyme (Seimo nariai prisiekia, jog jie nebus varžomi jokiais mandatais, t.y. nevykdys rinkėjams duotus įsipareigojimus ir jų neatstovaus);
b) masinis žmonių įtraukimas į labgebos veiklą, t.y. masinis žmonių mokymas naujų geresnių sprendimų radimui ir jų apjungimas į galingas konkurencines sistemas, t.y. galingos labgebos sistemos sukūrimas.
Šie du dalykai yra lemiantys kovoje su šiuolaikiniu genocidu Lietuvoje.

Išlikimo strategijos knygos „Labgeba“, Kaunas, 2008 — 256 pusl.  autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, doc., Satkevičius Edvardas, Kaunas, J.I.Kraševskio 6-1, t. 8-37-333116, 8-676-87293, satkevichius@yahoo.com; svetainė www.labgeba.online.lt.