Tarybų ir Seimo sutramdymas

Posted by Vytis Vytis
Options

Nusikalstama „Vakarų demokratija“ yra sugalvojusi rinkimų ir „atstovavimo“ sistemą, pagal kurią tarybos narys geriausiu atveju atstovauja 10% tos vietovės rinkėjų, o Seimo narys po „rinkimų“ prisiekia nevykdyti rinkėjams duotų įsipareigojimų ir neatstovauja jokių rinkėjų (LR Konstitucijos 59 str. ir Seimo Statuto 1 str. 2 d. ). Pagal nusikalstamą „Vakarų demokratiją“ Seimo ir tarybų nariai balsuoja prieš daugumos rinkėjų valią.

Gerokai sumažinti Seimo ir tarybų narių savivalę galima tik atsisakius nuo nusikalstamos „Vakarų demokratijos“ santvarkos. Pereinamuoju laikotarpiu, pereinant iš nusikalstamos „Vakarų demokratijos“ į savivaldą, reikia bent pakeisti rinkimų rezultatų įvertinimo, nutarimų ir įstatymų priėmimo tvarką. Pateikiu pagrindinius principus.

  1. Kandidatu į Seimą ar tarybą gali būti bet kuris tos vietovės nuolatinis gyventojas, kuris yra Lietuvos senbuvis ir toje vietovėje išgyveno ne mažiau kaip 5 metus. Prisiregistravimas ar gyvenamosios vietos deklaravimas nereiškia nuolatinio gyvenimo.
  2. Daugiausiai surinkę balsų kandidatai tampa Seimo ar atitinkamai tarybos nariais. Jie priiminėja sprendimus procedūriniais klausimais, nustato posėdžių datas ir ruošia įstatymų bei nutarimų projektus.
  3. Priimant įstatymus ir nutarimus kiekvienas Seimo ar tarybos narys ir kiekvienas kandidatas, surinkęs bent vieną balsą per rinkimus, balsuoja tais balsų kiekiais, kiek už jį balsavo rinkėjų.
  4. Seimo ir kiekvienos tarybos pareiga sudaryti sąlygas kiekvienam buvusiam kandidatui ir gavusiam kažkiek balsų, susipažinti su galutiniu įstatymo ar nutarimo projektu ir balsuoti už, prieš ar susilaiko tais balsų kiekiais, kiek už jį balsavo rinkėjų. Internetas ir video kameros leidžia kiekvienam buvusiam kandidatui stebėti posėdžius ir balsuoti per internetą.
  5. Atsitiktinių įsibrovimų ir balsavimų už buvusius kandidatus išvengimui turi būti įdiegta balsavimo sistema panaši į bankuose naudojamą sistemą, kai mokesčių mokėtojas vienareikšmiškai pats per internetą tvarko savo pinigus banke ir moka mokesčius.

Drausminanti Seimo ir tarybų narius priemonė turi būti jų atšaukimo galimybė. Pateikiu galimą atšaukimo tvarką.

  1. Kiekvienas rinkėjas, dalyvavęs rinkimuose, turi teisę atvirai pareikšti nepasitikėjimą Seimo ar tarybos nariu ir savo balsavimo bei atstovavimo Seime ar taryboje galias atiduoti kitam buvusiam kandidatui. Kai virš 50 % dalyvavusių rinkimuose rinkėjų pareiškia nepasitikėjimą, tai Seimo ar tarybos narys netenka nario teisių ir pereina į buvusių kandidatų lygmenį.
  2. Buvęs kandidatas, sekantis po surinkusio daugiausiai balsų, tampa atitinkamai Seimo ar tarybos nariu, o esamas Seimo ar tarybos narys pereina į buvusių kandidatų lygmenį. Naujas narys balsuoja tik tais balsų kiekiais, kiek jis jų gavo per rinkimus.

Pastaba. Nepasitikėjimą gali reikšti tik dalyvavę rinkimuose rinkėjai. Šiuo metu pusė rinkėjų sąrašuose esančių rinkėjų (1,4 milijono) gyvena užsienyje ir nedalyvauja Lietuvos politiniame gyvenime. Apie 80% Lietuvoje gyvenančių rinkėjų (ne 42% kaip meluoja Vyriausioji rinkimų komisija) dalyvauja rinkimuose ir tik jie lemia rinki-mų rezultatus ir tik jie turi turėti atšaukimo galią. Šiandien Lietuvoje turėtų gyventi virš 4 milijonų gyventojų, o gyvena tik 1,8 milijono. Lietuvos valdžia, kai kurie Vilniaus universiteto dėstytojai prisidengę mokslu ir net europarlamentaro žmona meluoja, jog Lietuvoje šiuo metu gyvena 3,3 milijono gyventojų. Šis melas atneša daug nuostolių prekybininkams, projektuotojams, socialinių ir ekonominių mokslų darbuotojams ir sudaro melo aplinką Lietuvoje. Tokie veikėjai, prasibrovę į Jungtinį demokratinį judėjimą, siekia savivaldos reformos projekte Seimo ir tarybų narių atšaukimą padaryti negalimu. Kaip gali virš pusės rinkėjų pareikalauti atšaukti Seimo ar tarybos narį, jei pusė sąrašinių rinkėjų jau yra užsienyje, o iš sąrašų jie neišbraukiami?

— doc. Satkevičius Edvardas, 8-676-87293, satkevichus@yahoo.com, Kaunas. Išlikimo strategijos vadovėlį — knygą „Labgeba“ (Kaunas, 2008, 256 psl.) Word pavidale galima įsigyti iš autoriaus nemokamai. Būtina paprašyti jos kopijos elektroniniu laišku. Visus, kurie siekiate bendromis pastangomis išsaugoti Lietuvos senbuvius Lietuvoje, prašau pranešti savo adresus, telefonus ir ypač e-mailus. Iki šiol nė viena partija nei žiniasklaidos priemonė to nedarė ir nesiekia daryti. Mano adresai:

LT-50281 Kaunas, J. I. Kraševskio 6-1
8-37-333116, 8-676-87293,
e-mail satkevichus@yahoo.com.