Vakarų demokratija — nusikalstama santvarka

Posted by Vytis Vytis
Options
Vakarų „demokratija“ laikotarpiuose tarp rinkimų pilnai atitinka Graikijos vergovinę demokratinę santvarką. Ji yra papildytas tik rinkimų spektakliais. Vergovinėje santvarkoje tik saujelė vergvaldžių dalyvavo valstybės valdyme, o dabar tik saujelė Seimo ir tarybų narių dalyvauja valstybės valdyme. Kiti žmonės ir seniau ir dabar neturi teisės dalyvauti valstybės valdyme. Globalistų valdoma žiniasklaida skelbia, jog visi žmonės dalyvauja valstybės valdyme.

Vakarų „demokratija“ vykdo nusikalstamą tautų naikinimą. Vakarų „demokratija“ iš Lietuvos jau ištrėmė virš pusės lietuvių ir juos išblaškė po Vakarų „demokratinį“ Pasaulį (iki 2010 03 01 iš Lietuvos išvaryta 2,2 ir Lietuvoje dar laikinai palikta 1,8 milijono gyventojų. Į Sibirą tarybinė „demokratija“  išvežė tiktai 138 tūkstančius). Taip globalistai užtikrina greitą nutautinimą. Greitam nutautinimui ir tautų paveldo sunaikinimui Vakarų „demokratija“ oficialiai panaikino tautybes ir tėvo vardo naudojimą. Jau pradedama reikalauti panaikinti labai senus mergaičių bei ištekėjusių moterų ir skirtingų luomų pavardžių skirtumus.

Vakarų „demokratija“ įteisina kaip vieną iš aukščiausių dorybių Lietuvoje užaugintų ir išmokytų žmonių paėmimą į Vakarų valstybių „rojų“, kur jie moka mokesčius. Šie mokesčiai eina Vakarų „demokratinių“ valstybių pensininkų, mokyklų, ligoninių ir kitų įstaigų išlaikymui, o Lietuvos pensininkai, mokyklos, ligoninės ir kitos įstaigos šių pinigų negauna. Vakarų „demokratija“ vaizduoja, jog nežino apiplėšimo sąvokos, o todėl tai nevadina banditizmu.

Vakarų „demokratija“ sudievina laisvę be pareigos ir paveldo naikinimą. Pagal ją savo paveldo išsaugojimas (savo giminės, savo tautos ir savo valstybės) yra blogybė.

Vakarų „demokratija“, o tiksliau — globalistai, savo tikslų pasiekimui plačiai naudoja psichologinius žmonių nuteikimo būdus. Dalį iš jų čia pateikiu.

Aiškinimas, jog žmonės dalyvauja valstybės valdyme per „demokratinius“ rinkimus.

Tikrovėje žmonės „demokratinių“ rinkimų pagrindu visas savo dalyvavimo valstybės valdyme galias atiduoda saujelei žiniasklaidos išgarsintų asmenų, kurie savavališkai 4 metus valdo šalį, miestą ar rajoną.

Vakarų „demokratija“ nenumato atstovavimui įgaliotų asmenų atšaukimą ir sutarčių tarp įgaliojančių ir įgaliojamų sudarymą, kuriose būtų numatyta piniginė ir kita atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą ar tyčiniai blogą vykdymą.

Vakarų „demokratija“ nenumato konkrečių atstovų konkrečių asmenų atstovavimui, Joje atstovas nežino kokius asmenis jis atstovauja. Ji leidžia atstovui, pvz. Seimo nariui, atstovauti mažiau 5 procentų rinkėjų ir 95 procentų rinkėjų atžvilgiu vykdyti skriaudžiamą nusikalstamą veiklą ir visiškai su jais nesiskaityti.

Vakarų „demokratija“ nenumato asmeninės atsakomybės už kolektyviai priimtus įstatymus, nutarimus ir potvarkius (nusikaltėlių gaujai geriausia santvarka).

Nutarimai ir įstatymai priimami nesiaiškinant, kokie pasiūlymai yra geresni krašto gyventojams. Priimami nutarimai ir įstatymai, kurie geriau tinka valdančiajai grupuotei ir ją finansuojančiai mafijai. Atskirų kaimų, gatvių, kvartalų gyventojai net neatstovaujami sprendžiant jų reikalus.

„Demokratiniai“ rinkimai žmones paverčia sukčiais ir dviveidžiais. Pieš rinkimus viena sakoma, o paskui ne tik sukčiai balsuoja slaptai, bet žmonės verčiami „slaptai“ balsuoti ir pastatyti save į sukčių ir dviveidžių padėtį. Per „demokratinius“ rinkimus rinkimų apylinkių gyventojams neleidžiama net turėti stebėtojus savo rinkimų apylinkėse.

Visi „demokratiniai“ politiniai veikėjai gerai žino, jog žmonės atvirai pagal sutartį įgalioja kitą žmogų už juos atlikti tik tas užduotis, kurias jie dėl įvairių priežasčių patys negali atlikti. Įgaliojimai visada atšaukiami, kai jie tampa nereikalingi ar įgaliotas pradeda elgtis ne taip, kaip nori įgaliojusieji.

Tipinis Vakarų „demokratijos“ suktumo pavyzdys yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 59 straipsnis, kuris, kaip svarbiausias Seimo nario darbe, pakartotas Seimo Statuto 1 str. 2 dalyje. Esminė straipsnio dalis reikalauja, kad Seimo narys nebūtų varžomas jokių mandatų, t.y. nebūtų varžomas jokių įsipareigojimų, ypač duotų rinkėjams per rinkimų kampaniją. Duodamas priesaiką, Seimo narys prisiekia, jog nevykdys rinkėjams duotų įsipareigojimų ir juos neatstovaus.

Čia išdėstyti teiginiai aiškiai parodo, jog Vakarų „demokratija“ užtikrina aviganių ir avių bandos santvarką. Ši santvarka (tiksliau globalistai) bandos naikinimui ir pavertimui bevale mase, naudoja psichologinį apdirbimą per žiniasklaidą ir Seimo bei tarybų „demokratinių“ rinkimų spektaklius.

Kreipiuosi į visus, kurie nori Lietuvos paveldo išsaugojimo, visomis savo galiomis kovoti prieš Vakarų demokratiją ir siekti savivaldos. Nusikalstama, mus naikinanti, „Vakarų demokratinė“ santvarka mums nereikalinga.

— doc. Satkevičius Edvardas, 8-676-87293 [hidden email], Kaunas, 2010 03 16.