Žmonių savivalda — išsigelbėjimas iš naikinančios demokratijos

Posted by Vytis Vytis
Options
Žmonių savivalda — tai nuolatinis žmonių dalyvavimas sprendžiant jų bendrus reikalus.

Žmonės tiesiogiai, o negalintys tiesiogiai dalyvauti, per savo įgaliotus atstovus, dalyvauja valstybės valdyme ir sprendžiant bendrus vietinius reikalus.

Savivaldos pagrindas — tai tiesioginis pačių žmonių dalyvavimas teikiant pasiūlymus, juos svarstant ir balsavimas sprendžiant jų bendrus vietinius reikalus, skiriant teisėjus, priimant nutarimus ir įstatymus.

Negalintys tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme ir sprendžiant bendrus vietinius reikalus, gali savo balsavimo galias ir atstovavimą įvairiose valdymo įstaigose perduoti įgaliotiems žmonėms savo atstovams.

Bet kuris žmogus gali atšaukti savo įgaliojimą bet kuriuo metu, kai tik nuspręs, jog jo įgaliotas atstovas blogai jį atstovauja.

Daugiabučių namų, gatvių, kaimų gyventojai patys dalyvauja ar įgalioja savo vietinius žmones jų bendrų klausimų sprendimui. Pavyzdžiui, daugiabučio namo skirtingos gyventojų grupės gali įgalioti kelis skirtingus žmones jų bendrų reikalų sprendimui ar atstovavimui kitur.

Kiekvienas įgaliotas atstovas turi tiek sprendimo galių, kiek jis turi įgaliojimų. 

Kiekvieno įgalioto išlaidas ir atlyginimą apmoka tik tiesiogiai jį įgaliojusieji pagal įgaliojimo sutartyje numatytas sąlygas. Visais atvejais įgalioto atstovo atlyginimas negali viršyti 5 minimalių atlyginimų. Pagal Vakarų „demokratiją“ net į daugiabučio namo tarybą patenka tik daugumą surinkę asmenys, ir visiškai nepatenka mažesnės gyventojų grupės atstovai, kurių balsavimo galias užgrobia didesnės ar gudresnės grupės atstovai.

Tiesiogiai Seime ar vietinėse tarybose posėdžiauja daugiausiai įgaliojimų turinčių įgaliotinių ir ne mažiau 3 įgaliotinų, atstovaujančių tautines ir kalbines mažumas  ar tiesiogiai dalyvaujančių valdyme žmonių. Bendras kiekis turi būti lygus ar mažesnis už tam tikslui skirtos patalpos darbo vietų skaičių. Jei norinčių tiesiogiai posėdžiauti mažumų ir dalyvaujančių valdyme yra daug, tai jų dalyvavimas tiesiogiai posėdžiuose proporcingai padalinamas laike. Tais atvejais, kai nepavyksta visų sutalpinti laike, traukiami burtai.

 Patalpa turi būti aprūpinta didelės skiriamosios gebos videokameromis ir mikrofonais. Ši įranga turi būti prijungta prie interneto ar vietinio tinklo. Visiems tiesiogiai dalyvaujantiems valdyme ir įgaliotiems, turintiems mažai įgaliojimų, turi būti užtikrinta galimybė namuose stebėti Seimo ar atitinkamos tarybos darbą ir balsuoti tiesiogiai iš namų priimant įstatymus ir tarybų nutarimus. Šiuo metu jau virš pusės šeimų turi internetą, o po kelių metų jau turės virš 80 procentų šeimų. Reikalų tvarkymas per internetą jau įgyvendintas bankų veikloje. Dauguma gyventojų jau moka mokesčius per internetą. Panaši sistema turi būti įgyvendinta ir savivaldoje.

Internetas, kaip ir mokant mokesčius per internetą, leidžia patiems žmonėms balsuoti priimant bet kokį įstatymą ar tarybos nutarimą. Įgalioti atstovai gali balsuoti tik už tuos asmenis, kurie patys to negali padaryti.

Įgaliotų atstovų, tiesiogiai posėdžiaujančių Seime ir tarybose, pareiga ruošti įstatymų ir nutarimų projektus, kuriuos priims ar nepriims žmonės, kuriems jie paruošti. Įstatymų ir nutarimų projektus gali ruošti bet koks žmogus ir pateikti svarstymui, jei projektas atitinka jam keliamus reikalavimus ir jame yra surašyta, kuo jis geresnis už jau žinomus įstatymus, nutarimus ar anksčiau pateiktus projektus.

Visų žmonių pasiūlymai turi lygią vertę, jei kartu su pasiūlymu pateikiama kas bus geriau, kieno sąlygos bus pagerintos, kieno sąskaita tai bus padaryta ir kam nuo to bus blogiau. Šiuo metu pilnas savivaldos įgyvendinimas yra apsunkintas tuo, kad žmonės nemokomi labgebos pagrindų, beveik negali nusakyti pasiūlymo naujumo ir ką geresnio pasiūlymas gali duoti. Neturint pakankamai žinių ir įgūdžių iš labgebos ir naujumo vertinimo įgūdžių, valdymas ir sprendimų priėmimas dažniausiai bus vykdomas nepakankamai tobulai, t.y. nepriimant geresnių sprendimų. Žmonių mokymas kaip pateikti geresnius sprendimus, kaip juos vertinti ir kaip ieškoti kelius jiems įgyvendinti, yra viena iš svarbiausių pažangios savivaldos įgyvendinimo dalių. Lietuvos valdžia, pradedant signatarais, viską daro, kad Lietuvoje nebūtų įgyvendinta labgebos sistema ir tuo pačių tobula savivalda. Tokia politika yra nusikalstama.

Nežiūrint į sunkumus, Lietuvos senbuvių išsaugojimo Lietuvoje kelias turi eiti per spartų savivaldos įdiegimą. Kol valdžia dar neišvarė visų Lietuvos senbuvių iš Lietuvos ir nekolonizavo „labiau vertingais svetimtaučiais“, visomis išgalėmis reikia siekti paleisti neatstovaujantį Lietuvos senbuvių ir juos naikinantį nusikalstamą Seimą ir kurti pilnos savivaldos valstybę. Tai ir Prezidentės pareiga.

— doc. Satkevičius Edvardas, 8-676-87293, satkevichus@yahoo.com, svetainė labgeba.online.lt , Kaunas.
išradėjas, labgebas, išlikimo strategijos vadovėlio — knygos „Labgeba“ autorius.